Chức năng nhiệm vụ của Phòng Hành Chính - Tổng Hợp

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác của cơ quan; là đầu mối phối hợp các hoạt động chung giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm và với các đơn vị khác; tham mưu công tác tổ chức bộ máy nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ tiền lương, chính sách; tài chính, tài sản của cơ quan; công tác đối nội, đối ngoại; công tác quản trị hành chính; văn thư, lưu trữ tại của Trung tâm.
 • Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự:
- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản về tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị xây dựng vị trí việc làm của Trung tâm phù hợp với các quy định và tình hình thực tế của đơn vị.
- Chủ trì xây dựng, bổ sung, điều chỉnh về công tác quy hoạch viên chức; kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý.
- Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức cho từng năm, từng giai đoạn phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.
- Tham mưu đề xuất việc bố trí, sắp xếp, sử dụng viên chức đảm bảo chức danh, tiêu chuẩn, vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Tham mưu thực hiện các thủ tục về tuyển dụng, tiếp nhận, luân chuyển, thuyên chuyển; thực hiện về chế độ, chính sách của Nhà nước, như: nâng lương, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức,… đối với viên chức và người lao động thuộc Trung tâm theo quy định.
- Quản lý hồ sơ viên chức và người lao động của Trung tâm theo phân cấp quản lý; báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị khác có liên quan.
 • Công tác quản trị văn phòng:
- Chủ trì xây dựng, rà soát sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện các nội quy, quy chế hoạt động tại Trung tâm.
- Thực hiện các công tác nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu và quản lý bảo mật tài liệu cơ quan theo Quy chế văn thư, lưu trữ của Trung tâm và các quy định của Nhà nước.
- Sắp xếp lịch làm việc, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, chuẩn bị các điều kiện cho việc họp giao ban định kỳ.
- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết trong các cuộc hội nghị, các buổi làm việc, đón tiếp khách.
- Quản lý trang bị thiết bị công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử (website) của Trung tâm; tham mưu xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm; thực hiện quy chế an toàn, bảo mật thông tin theo quy định
của pháp luật.
- Quản lý, tổng hợp đề xuất, phân phối văn phòng phẩm chung của cơ quan đơn vị.
- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự; phòng cháy cháy nổ; thiên tai; vệ sinh môi trường làm việc;…
- Phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ chức, triển khai và phát động các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ khác cho viên chức và người lao động trong cơ quan.
 • Công tác hành chính, tổng hợp:
- Chủ trì, phối hợp với các phòng xây dựng các kế hoạch và báo cáo công tác tháng, quý, 6 tháng, năm các nhiệm vụ chung của Trung tâm.
- Tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Trung tâm theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Trung tâm theo quy định hướng dẫn.
- Tham mưu triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, thực thi pháp luật, kiểm soát tài sản thu nhập tại Trung tâm theo quy định.
- Tham mưu triển khai công tác tổ chức đánh giá phân loại chất lượng viên chức theo quy định.
 • Công tác quản lý tài chính, tài sản:
- Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án, đề án của Trung tâm có sử dụng nguồn kinh phí của Ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tham mưu thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì xây dựng dự toán thu, chi ngân sách của Trung tâm hàng năm; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nguồn kinh phí đúng quy định, đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công của Trung tâm theo quy định.
- Thực hiện nghiệp vụ kế toán đối với các nguồn kinh phí của Trung tâm theo quy định hiện hành; thực hiện quản lý sử dụng hợp lý tài sản công của Trung tâm từ khâu mua sắm, xây dựng mới, sử dụng, thanh lý… theo đúng các quy định.
- Thực hiện công khai tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu xây dựng triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm.
- Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Trung tâm giao
 

Nguồn tin: Theo TTXTĐTTM&DL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 • San thuong mai dt
 • danh muc dau tu
 • Q&A
 • pci ddci conver
 • ho tro dau tu
 • 9822021892393
 • dao mat rong
 • ipa 11