Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

1. Quan điểm, mục tiêu phát triển, tính chất đô thị
a) Quan điểm
- Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và tỉnh Ninh Thuận, Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận, đồng thời phải có tầm nhìn tạo động lực thúc đẩy phát triển cho vùng, kết nối với cấu trúc không gian đô thị, hài hòa với hình thái kiến trúc cảnh quan chung.
- Đặt đô thị trong sự phát triển liên kết ở cấp vùng và kết nối khu vực ở cấp quốc gia. Gắn kết chặt chẽ và hài hòa giữa hệ thống đô thị Ninh Thuận với vùng Đông Nam bộ, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên.
- Từng bước xây dựng hệ thống đô thị Ninh Thuận trở thành một vùng đô thị hiện đại, sinh thái, có khả năng cạnh tranh cao, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai - địa hình - cảnh quan, có môi trường sống tiện nghi, đáp ứng định hướng phát triển không gian kinh tế, đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân.
- Xây dựng tầm nhìn và mục tiêu chiến lược gắn với các tiềm năng, thế mạnh của thành phố nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung.
- Nghiên cứu lập quy hoạch chung theo phương pháp luận và tiếp cận mới phù hợp tính đặc thù của đô thị.
- Kế thừa các đồ án quy hoạch, các dự án đã được phê duyệt nằm trong khu vực lập quy hoạch.
b) Tầm nhìn, mục tiêu phát triển, tính chất, chức năng đô thị
- Tầm nhìn: “Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành một đô thị cân bằng độc đáo”. Là nơi tất cả các khía cạnh của đô thị được quan tâm và đầu tư phát triển trong một tổng thể hòa hợp, phát huy thế mạnh vốn có cân bằng và bổ sung những động lực mới.
- Mục tiêu:
+ Xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng “0” trước năm 2050, thành phố sẽ được xây dựng trở thành một đô thị là nơi trải nghiệm về ứng dụng năng lượng sạch, phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, bền vững, thông minh và là một thành phố sống tốt.
+ Xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành một thành phố du lịch đậm đà bản sắc với những giá trị độc đáo và khác biệt trên cơ sở tích hợp văn hoá dân tộc truyền thống, cung cấp các dịch vụ cao cấp hướng đến các nhu cầu cao của con người.
+ Thiết lập các cơ chế chính sách để quản lý, thu hút đầu tư phù hợp. Xây dựng kế hoạch thực thi và lộ trình thực hiện các dự án.
- Tính chất: Phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị hỗn hợp, đa dạng, lấy du lịch làm động lực phát triển, hướng tới đô thị thông minh, đô thị du lịch, đô thị biển, đô thị xanh và hướng đến hình thành đô thị loại I trong tương lai; đồng thời đáp ứng mục tiêu lấy phục vụ con người làm trung tâm, phát triển xanh, bền vững và thân thiện.
- Chức năng đô thị:
Phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị hỗn hợp, đa dạng, lấy du lịch làm động lực phát triển, hướng tới đô thị thông minh, đô thị du lịch, đô thị biển, đô thị xanh và hướng đến hình thành đô thị loại I trong tương lai; đồng thời đáp ứng mục tiêu lấy phục vụ con người làm trung tâm, phát triển xanh, bền vững và thân thiện.

Tác giả: ITTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
  • San thuong mai dt
  • danh muc dau tu
  • Q&A
  • pci ddci conver
  • ho tro dau tu
  • 9822021892393
  • dao mat rong
  • ipa 11