Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 — 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bản tỉnh Ninh Thuận

I. SỰ CẦN THIẾT
Triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2020 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bản tỉnh Ninh Thuận. Trong những năm qua được sự quan (âm của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả được thực hiện theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2012-2015 (tại Quyết định 1427/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ) Kế hoạch số 2189/KH- UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 đã được triển khai rộng rãi đến cộng đồng. Các chương trình được thực hiện hướng đến mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả như: tuyên truyền, tổ chức hội nghị, tập huấn, xây dựng tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, hỗ trợ kiểm toán năng lượng, vận động hộ gia đình tiết kiệm điện, tổ chức điều tra khảo sát tình hình sử dụng năng lượng trong phạm vi các trụ sở quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đã được tổ chức triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó, ý thức tiết kiệm năng lượng của người dân, cộng đồng đã được nâng cao, cách thức sử dụng các nguôn năng lượng hợp lý, áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện trong sinh hoạt gia đình, quan, doanh nghiệp đã được quan tâm áp dụng. Từ những kết quả đã đạt được cho thấy Sự quan tâm chung tay hành động tích cực của cộng đồng trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
III. MỤC ĐÍCH, YÊU CÂU
1. Mục đích
- Tiếp tục đây mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội, giảm mức tiêu thụ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực; nhất là các ngành sản xuất tiêu hao nhiều năng lượng: đưa tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở, ngành nghề có mức sử dụng, tiêu thụ nhiều năng lượng: hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững:
- Nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh góp phần đảm bảo, ôn định an ninh năng lượng gắn với bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
2. Yêu cầu
- Kế hoạch được xây dựng dựa trên sự kế thừa và phát huy những kết quả
tích cực và khắc phục những hạn chế của Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016- 2020; Kế hoạch này được
triển khai đến tất cả các ngành, lĩnh vực, hoạt động có sử dụng năng lượng tr trên địa
bản tỉnh Ninh Thuận;
- Các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải được thực
hiện thường xuyên, liên tục;
- Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng tăng cường công tác phối
hợp, nâng cao tỉnh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Kế
hoạch.
IV. MỤC TIỂU
1. Mục tiêu tổng quát
- Huy động mọi nguồn lực xã hội cho thúc đây sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, tranh thủ kinh nghiệm vả sự hỗ trợ quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (nêu có);
- Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế, tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đỗi với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tÊ trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Giai đoạn đến năm 2025:
- Triển khai các cơ chế, chính sách khuyến. khích ứng dụng công nghệ, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao, sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định hiện hành và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng: hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng các loại năng lượng mới, năng lượng tái tạo vào sản xuất, tiêu dùng: Xây dựng một số mô hình điện hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm,
- Có 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, kiểm định phương tiện cơ giới; vận động các doanh nghiệp quan tâm thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật phương tiện, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện, thiết bị giao thông vận tải. Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và công nghệ mới trong giao thông vận tải nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải chất ô nhiễm ra môi trường.
- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tăng cường thực hiện các chương trình tuyên truyền, quảng bá, vận động người dân sử dụng các sản. phẩm đèn chiếu sáng tiết kiệm năng
lượng, các đèn chiếu sáng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, thiết bị đun nước nóng băng năng lượng mặt trời, sử dụng năng lượng sinh khối phục vụ sinh hoạt.
- Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định. hiệu quả tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tòa nhà, chiếu sáng công cộng, hộ gia đình.
- Phân đấu đến năm 2025 đạt mức tiết kiệm từ 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo hiện nay; tiến tới thay thể các thiết bị lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng bằng các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị sản xuất, kinh đoanh và các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh.
- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tăng cường thực hiện các chương trình tuyên truyền, quảng bá, vận động người dân sử dụng các sản. phẩm đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, các đèn chiếu sáng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, thiết bị đun nước nóng băng năng lượng mặt trời, sử dụng năng lượng sinh khối phục vụ sinh hoạt.
- Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định. hiệu quả tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tòa nhà, chiếu sáng công cộng, hộ gia đình.
- Phân đấu đến năm 2025 đạt mức tiết kiệm từ 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo hiện nay; tiến tới thay thể các thiết bị lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng bằng các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị sản xuất, kinh đoanh và các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh.
- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng đô thị, công trình công cộng. Thực hiện các giải pháp và áp dụng các giải pháp quản lý, tiêu chuẩn kỹ thuật trong hệ thông chiếu sáng công cộng nhằm tiết kiệm điện. Thay thê, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng hiệu suất cao và công nghệ điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng hiện đại, tiết kiệm điện; trọng tâm là thành phố Phan Rang — Tháp Chàm và các khu công nghiệp, các thị trấn, khu đô thị; đảm bảo 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới và cải tạo lại ứng dụng các giải pháp, công nghệ có hiệu suất cao, tiết kiệm điện.
- Phát, triển hệ thống giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu với chất lượng ngày càng cao, tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Đây mạnh ứng dụng công nghệ mới, sử dụng năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu truyền thống trong giao thông vận tải.
b) Giai đoạn đến năm 2030:
- Tiết kiệm từ 8 - 10% tống mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo hiện nay.
- Có 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng
các giải pháp sử dụng năng lượng tiệt kiệm và hiệu quả.
V. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quá: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 — 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận, đảm bảo đủ về số lượng và có sự tham gia của các Sở, ngành, hiệp hội, đoàn. thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều phối toàn bộ hoạt động Kế hoạch, đôn đốc các thành viên thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động; chỉ đạo, kiểm tra các địa phương, tô chức, đơn vị thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.
2. Rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử đụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:
- Xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các định mức, mức tiêu thụ năng lượng liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, giao thông vận tải, kinh doanh dịch vụ và tiêu dùng sinh hoạt.
- Xây dựng cơ chế, chính sách và các biện pháp thúc đây sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với phương tiện, thiết bị; khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo vào sản xuất, tiêu dùng.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý các vi phạm trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.
3. Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đấy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động: sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyền đỗi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyển sản xuất, chiếu sáng công cộng, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình; trong đó tập trung hỗ trợ những hoạt động sau:
- Thực hiện kiểm toán năng lượng và áp dụng các hệ thống quản lý năng lượng tiên tiên cho các cơ sở sử dụng năng lượng.
- Cải tiễn quy trình công nghệ chuyên đổi nhiên liệu và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thân thiện môi trường, giảm nhẹ biến đổi khí hậu.
- Ứng dụng các công nghệ mới có hiệu suất năng lượng cao trong sản xuất, chế tạo các máy móc, đrang thiết bị, dây chuyển sản xuất, liên lạc viễn thông, tưới tiêu, khai thác, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản.
- Ứng dụng năng lượng mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các giải pháp cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu của phương tiện, thiết bị; chuyển đổi phương thức vận tải hành khách, hàng hóa trong giao thông vận tải.
- Lắp đặt, cải tạo, thay thế các phương tiện, thiết bị, linh kiện, máy móc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo cho các công trình công cộng, tòa nhà, khu công nghiệp, cụm
công nghiệp, hệ thống chiếu sáng đô thị, đường giao thông, báo hiệu giao thông, các cơ sở sản xuất công nghiệp.
- Sản xuất thiết bị, phương tiện có hiệu suất năng lượng cao, vật liệu mới ứng dụng trong các giải pháp tiệt kiệm năng lượng.
- Triển khai hệ thống quảng bá, phân phối sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.
- Hướng dẫn, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyên đổi thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suât cao, giải pháp áp dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh học, năng lượng sinh khôi, ...) trong các
hộ gia đình.
- Xây dựng các mô hình trình diễn về vay vốn đầu tư cho dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Đánh giá, triển khai ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đôi với các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp.
-Các hoạt động khác liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
4. Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:
- Đảo tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ phụ trách lĩnh vực sử dụng năng lượng tiệt kiệm và hiệu quả trong việc tô chức quản ly thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiệt kiệm và hiệu quả; đào tạo, tập huậần các nội dung chuyên môn, kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Tổ chức đào tạo, tăng cường năng lực đối các cơ sở đào tạo, các đơn vị tư vân hoạt động trong lĩnh vực tiệt kiệm năng lượng, các công ty dịch vụ năng lượng (ESCO).
- Cập nhập, biên soạn mới tải liệu đảo tạo, tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn, phục vụ các hoạt động nâng cao năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các đối tượng khác nhau.
- Rà soát, bố sung, cập nhật nội dung có liên quan về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào chương trình ngoại khóa trong hệ thông giáo dục.
- Đôi với cơ sở sử dụng năng lượng:
+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, người lao động trong đơn vị về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
+ Tổ chức các hội thảo, hội nghị hướng dẫn, trao đối, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện sử dụng năng lượng tiệt kiệm và hiệu quả.
+ Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, lập kế hoạch và thực hiện việc sử dụng năng lượng tiệt kiệm và hiệu quả giữa các đơn vị.
- Đối với các tổ chức tín dụng: Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực thâm định các dự án cho vay trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Đối với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp: Đào tạo, phổ biến các sáng kiên, kinh nghiệm và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:
- Tổ chức hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các đối tượng liên quan.
- Hỗ trợ việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện việc tuân thủ pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng điểu chỉnh của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới Luật.
- Xây dựng sô tay hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
6. Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quá
- Xây dựng, triển khai thực hiện, "chiến dịch, chương trình kế hoạch truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về tiết kiệm năng lượng của cộng đồng, doanh nghiệp và xã hội.
- Xây dựng các chương trình truyền thông về các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, bao gôm: các chương trình giáo dục; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và cộng đồng: tổ chức các cuộc thi, giải thưởng định kỳ; các phong trào thúc đây tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; các hội chợ, triển lãm thúc đây thị trường sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng.
7. Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
- Mở rộng hợp tác quốc tế, đây mạnh, tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác kỹ thuật với các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyên giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Tìm kiếm, huy động, triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án hỗ trợ đầu tư liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 

Tác giả: ITTC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
  • San thuong mai dt
  • danh muc dau tu
  • Q&A
  • pci ddci conver
  • ho tro dau tu
  • 9822021892393
  • dao mat rong
  • ipa 11